3 de juny 2010

Projecte voluntaris


Aquest espai que hem creat des del Pla Educatiu d'Entorn de Deltebre servirà per reflexionar al voltant del treball en valors dels nois i noies de Deltebre. Són enquestes adreçades a les famílies, als pares i mares i també als alumnes d'ESO i Batxillerat per reflexionar al voltant de la figura del voluntari. un projecte on hi participa. l'institut, l'ajuntament i diferents entitats i associacions de Deltebre: Llar d'Infants Municiapl, Centres Oberts, Parc Natural, Centre de Gent gran de Deltebre, Alberg Juvenil...
Pares, mares, mestres i professors, la comunitat educativa en general,  desitgem que els nostres fills i filles no només els eduquem en continguts sinó també en valors, com el respecte, l'empatia, l'ajuda a l'altre,..És allò que ens explicava el Carles Capdevila en aquella xerrada que va fer aquí a Deltebre:

"no importa d'un jove l'aspecte físic o allò que pensa, sinó els valors que transmet i que aquests siguen exemple per a altres"

És aquest un projecte pensat per al jovent de Deltebre i des de Deltebre.

1 de juny 2010

Les TIC a l'aula.

Estan prou preparats els nostres alumnes per saber treballar amb ordinadors a l'aula?
I els mestres i professors, tenim prou recursos i noves metodologies per adaptar els continguts de es nostres àrees a les metodologies digitals?

15 de juny 2009

19 de maig 2009

Conferència de la professora Auxiliadora Sales a la 3ª Jornada d'inclusió

NOTÍCIA DEL MES DE MARÇ. 3ª Jornada d’inclusió escolar.

El dia 28 de març va tenir lloc als Serveis Territorials d’Educació la 3ª Jornada d’inclusió escolar, organitzada pels Serveis Educatius del Baix Ebre. Aquesta 3ª jornada va comptar amb la presència de l’Auxiliadora Sales, Doctora en pedagogía i profesora titular del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I de Castelló. Va centrar la seva ponència en l’educació intercultural inclusiva i els reptes que això suposa a nivell organitzatiu de centre i d’aula. Va il.lustrar-ho amb canvis metodològics a l’aula: comunitats d’aprenentatge, grups interactius, i tota una sèrie d’estratègies que el professorat pot aplicar per a anar cap a una escola inclusiva i integradora.

Posteriorment es van presentar quatre experiències de centres educatius del Baix Ebre al volatant de l’escola inclusiva. El Ceip La Mercè de Tortosa, centre que està en un procés de transformació pedagògica i metodològica perquè està dins del programa de comunitats d’aprenentage, va explicar com treballen els grups interactius i la millora que això ha representat a nivell acadèmic envers el seu alumnat. El Ceip Remolins de Tortosa, va explicar tot allò que fan per ser una escola inclusiva i integradora atenent la gran presència d’alumnat nouvingut en més d’un 60%. Les altres dues intervencions van ser des de dos IES. L’IES Camarles va presentar el seu programa padrins a l’aula, projecte d’apadrinament de l’alumnat nouvingut que consisteix en treballar l’empatia i l’ajut entre iguals entre alumnat autòcton i nouvingut. Finalment l’IES Joaquim Bau de Tortosa va presentar l’experiència: la vida és teatre, on a partir del teatre, l’alumnat nouvingut, que fa d’actor, treballa l’expressió, la comunicació i la pèrdua de la por de parlar en públic, competències i habilitats lingüístiques que els ajuden molt després quan estan a l’aula i amb la relació diària amb altres companys i companyes autòctons.

Finalment la ponent, l’ Auxilidora Sales, va fer un repàs d’allò que li havia cridat més l’atenció d’aquestes quatre pràctiques, explicant que aquestes quatre pràctiques es complementaven perfectament amb la seva ponència de presentació i que totes quatre eren eixos imprescindibles per anar cap a l’escola del segle XXI: l’escola inclusiva i integradora.

Projecte de mediació i convivència

De cara al curs 09-10 t el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya té previst engegar un projecte de mediació i convivència en els centres educatius.
Aquí teniu els objectius, temes a tractar, àmbits i deplegament del projecte.

Orientacions per programar per competències

La programació per competències és una de els directrius que ens marca la normativa d'inici de curs 08-09. La competència és la capacitat d'utlitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixemetns vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.
De totes maneres no hi ha una única forma de programar a partir de comptetències, i també a l'hora de progamar s'ha de fer de la manera més senzilla possible, ja que la programació ha de ser un document viu i a l'abast del professorat i en possiblitats d'adequació contínua.

La 3ª Gimcana de les llengües de Tortosa

Enguany, durant el curs 08-09, s'ha portat a terme per mig del Pla Educatiu d'Entorn de Tortosa la 3ª Gimanca de les llengües.
Aquest any se li ha canviat el format, ja que la participació no s'han fet en butlletes com en els edicions anteriors sinó que només s'ha fet de manera virtual, mantenint les mateixes categories que els anys anteriors. La durada també ha estat més breu, des del 6 de febrer al 27 de març. Així i tot, hi ha hagut al voltant dels 1.700 participants.
3ª Gimcana

L'educació al segle XXI. Les intel.ligències múltiples.

Vídeo on el conferenciant reflexiona sobre el model actual d'educació i com poder treballar la motivació.

Parlem de l'escola.

Tot seguit podreu visualitzar opinons de diferents experts que parlen sobre la problemàtica actual en el món de l'educació tant a casa nostra com fora. També donen receptes per a què la comunitat eduactiva (mestres, professors, pares i mares, alumnat i l'entorn) tingui recursos per liderar aquest malestar i treballar per l'èxit educatiu.
Drets i deures dels infants i joves.

Aquí teniu les declaracions del jutge de Granada, Emilio Calatayud, al voltant dels drets i deures dels menors i de les famílies respecte els fills, tant a casa, com a l'escola, com a l'entorn.
Auxiliadora Sales, conferenciant de la 3ª jornada d'inclusió escolar

Auxiliadora Sales, conferenciant de la 3ª jornada d'inclusió escolar
Doctora en pedagogía i profesora titular del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I de Castelló

Experiència d'escola inclusiva. CEIP La Mercè. Tortosa.

Un exemple d'escola inclusiva. CEIP La Mercè, de Tortosa. Centre que està treballant amb la metodologia de comunitats d'aprenentage. Experiència al voltant del treball a l'aula en grups interactius.

Experiència inclusiva IES Camarles (Baix Ebre). Apadrinament de l'alumant nouvingut

Experiència explicada per la Coordinadora LIC del centre, Mònica Borràs, i la tutora d'aula d'acollida, Elizabeth Dolz.

Experiència d'escola inclusiva. CEIP Remolins. Tortosa.

Un exemple d'escola inclusiva. CEIP Remolins, de Tortosa.

Experiència inclusiva IES Joaquim Bau de Tortosa

EL TEATRE ÉS LA VIDA...


- Comunicació i inclusió

- Com treballem la inclusió al nostre centre

- El teatre és la vida

- El teatre com mètode d’inclusió

- Diferents punts de vista de la inclusió

- Conclusions

- El futur

1. Justificació del bloc

Per tal de donar resposta a les necessitats dels nostres centres educatius i fer front als reptes del segle XXI, com ara l'increment constant d'alumnat nouvingut, les desigualtats socials i fer de la llengua catalana (o aranesa a la Valh d'Aran) l'instrument de cohesió que el país necessita, l'equip d'assessors LIC treballem per ajudar els professionals dels centres educatius que vetllen pels eixos LIC que són:

1. Consolidar la llengua catalana i l’aranès, si escau, com a eix vertebradord’un projecte plurilingües.

2. Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures en un marc de diàleg i convivencia.

3. Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de
marginació i exclusió.

a. Evolució de l'alumnat nouvingut als centres educatius de Catalunya

a. Evolució de l'alumnat nouvingut als centres educatius de Catalunya

2. Les aules d'acollida


Segons ens explica la normativa d'inici de curs 07-08, les aules d'acollida:

1. Incorporaran l'alumnat nouvingut que faci menys de 24 mesos que siguin a Catalunya.
2. Es dotarà d'aula d'acollida a un centre educatiu tant de primària com de secundària que tingui coma mínim dotze alumnes nouvinguts.
3. Pel que fa a primària, s'incorporaran a l'aula a partir de 3r de primària (a partir del cicle mitjà) a secundària des de 1r d'ESO.

En el moment que es doti un centre educatiu amb aula d'acollida, cada centre rebrà recursos TIC (ordinadors, impressora, escàner, materials i recursos TIC, programaris per als ordinadors i visita quinzenalment de l'assessor LIC per ajudar el nou professor de l'aula. Els requisits a tenir en compte i que es demanen per al funcionament de l'aula d'acollida són segons diu la normativa del curs 07-08 en el seu punt 3.4:

1. Acollida i integració.
2. Organització de l'aula d'acollida.
3. Adaptacions del currículum.
4. Avaluació alumnat nouvingut.
5. Professorat tutor de l'aula d'acollida.

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/IDE/IIC

a. Imatge d'una aula d'acollida

a. Imatge d'una aula d'acollida

b.Tasques encomanades al tutor/a d'aula d'acollida

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, però la resposta que s’ofereix a aquest alumnat per a la seva plena integració al centre és responsabilitat de tota la comunitat educativa.

El tutor/a de l'aula d’acollida ha de tenir preferentment destinació definitiva al centre. Excepcionalment, la designació pot recaure en un mestre/a o professor/a amb destinació provisional o interí, a proposta de la direcció del centre.

La jornada lectiva del tutor o tutora de l’aula d’acollida es dedicarà fonamentalment a la docència amb l’alumnat nouvingut.

El tutor de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents:

  • Coordinar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració del plans individualitzats i, si escau, de les adaptacions curriculars, d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
  • Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.
  • Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
  • Facilitar, en la mesura que sigui possible, l’accés de l’alumnat nouvingut al currículum ordinari.
  • Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.
  • Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el procés educatiu de l’alumnat nouvingut.
  • Coordinar-se amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP…).
  • Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.

d. Exercicis en JCLIC de tota la programació de llengua A1 que es treballa a l'aula d'acollida.

El següent web és una pagìna on hi trobareu seqüenciats tots els conceptes de llengua que es treballen a l'aula d'acollida. Són tretze unitats amb una gran quantitat d'exercicis que poden fer els vostres alumnes. Aquest treball és una llicència d'estudis del tutor de l'aula d'acollida del CEIP Sant Miquel de Deltebre (Baix Ebre) Joan Carles Hierro, que va realitzar l'any 2007.

Les TIC a l'aula d'acollida

3.La figura del CLIC del centre educatiu.

Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre

Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social, nomenat pel director/a del centre, ha de desenvolupar les funcions següents:

a. Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.

b. Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’acollida i integració, programació general del centre…) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en el centre.

c. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorintla participació de l’alumnat i garantint la igualtat d’oportunitats.

d. Participar en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la definiciód’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió social, participar en l’organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.

e. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu d’entorn.

f. Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la direcció del centre.

Formació CLIC's
Aquest curs 08-09 la formació començarà el 23 de febrer, dilluns i s'anirà repetint cada dilluns final de mes fins al mes de maig i servirà per posar en comú aspecte lligats a l'eina clic i xerrades de sensibilització per poder tenir més recursos per dinamitzar aquesta eina.
Aquesta formació serà finalment fora de l'horari lectiu des de les 17:30h fins a les 20:30h.

a. La interculturalitat als centres educatius

Una de les tasques encomanades a l'equip LIC és vetllar per la interculturalitat, ja que en aquests últims deu anys la població catalana ha augmentat en gairebé un milió de presones, essent quasibé totes nouvingudes de diferents llocs del món, i és als centres educatius on es manifesta més aquesta diversitat cultural, tenint com a rerafons el marc cultural català. En el cas de les Terres de l'Ebre, la major part d'alumnat nouvingut és romanès, magrebí, sudamericà i anglès, entre moltes altres nacionalitats.


EXPERIÈNCIES. La interculturalit als centres educatius

Activitats diverses sobre interculturaltiat: la del CEIP Sant Àngel: es ve realitzant des de fa cinc cursos i consisteix en jornades gastronòmiques on hi participen famílies de diferents procedències, es treballa a l'aula el text instuctiu prèvament a la festa i també es porta terme durant un trimestre una activtat de conta-contes. La del CEIP L'Assumpció que es realitza dins del Pla d'entorn de Deltebre. Consiteix en xerrades sobre famílies migrades tant autòctones com nouvingudes, jocs del món, ... i de l'IES Julio Antonio que es fan jornades culturals, on també la diversitat cultural té també el seu espai.

EXPERIÈNCIES.Jornada intercultural CEIP Sant Miquel de Deltebre

Activitat que ha consistit en la salutació diària en cadascuna de les llengües que parla el diferent alumnat del centre, en trobades de familíes autòctones i nouvingudes a partir de trobades gastronòmiques i en conta-contes populars de cada país explicat per familiars nouvinguts a tot l'alumnat del centre.

Sant Miquel
View more presentations from guest06f4a.

Per veure més informació sobre la jornada intercultural, entreu a

4. Els Plans Educatius d'Entorn

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
L’educació de ciutadans i ciutadanes hauria de ser:

- Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. - Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. - Arrelada: per tenir uns referents compartits. - Cohesionadora: per promoure la integració social. - Inclusiva:per incloure a tothom. - En xarxa: per ser-ne tots coresponsables.

Aquesta coresponsabilització afecta els centres educatius, els ajuntaments, i les entitats del municipi.

Cada Pla educatiu d'entorn elabora una sèrie d'actuacions que es distribuiexen en vuit blocs diferents atenent als sis prinicipis a dalt esmentats.

1. Accions per a la Sensibilització i Formació
2. Optimització de l’escolarització
3. Acollida de les famílies
4. Activitats complementàries, extraescolars o de vacances
5. Incentivació escolar
6. Resposta a les demandes socials
7. Acompanyament académico-professional
8. Espais de trobada i convivència

Aquestes actuacions poden ser oberters o finalistes. Les obertes són aquelles que impulsa cada Pla Educatiu d'Entorn. Les finalistes que vénen determindades pel Departament d'educació. Aquestes últimes són per al curs 07-08: a. activitats esportives b. activitats artístiques c. tallers d'estudi assistit o programes proa d. tallers de famílies.

En el cas de les Terres de l'Ebre, hi ha sis Plans Educatius d'Entorn en funcionament. El curs 04-05 es van iniciar els de Tortosa i d'Amposta. El curs 05-06 es van iniciar el de Deltebre, el de l'Ametlla de Mar i el d'Alcanar. El curs 06-07 el d'Ulldecona.

Enguany es fa una avaluació dels diferents PEE tant a nivell de centres com a nivells

http://www.xtec.cat/lic/entorn/index.htm


5. L'ELIC entre la coordinació territorial i el servei educatiu de comarca o zona


L'equip LIC, des de fa tres anys, forma part del servei educatiu de zona o de comarca. En le cas de els Terres de l'Ebre, ara per ara, estem adscrits als serveis educatius comarcals, encara que l'ELIC de la Ribera d'Ebre i l'EILIC de la Terra Alta, juntament amb els seus serveis educatius, formen part des del curs 08-09 d'una matiexa zona educativa.
A més l'ELIC de les Terres de l'Ebre funciona també a banda del seu Servei Educatiu comarcal, ja que des del seu començament com a equip ha treballat conjuntament a nivell territorial, perquè tenim una coordinació terriotrial, en el nostre cas la coordinadora territorial, la Josepa Ribera, que periòdicament ens convoca, normalment dimarts, per coordinar i impulsar noves tasques adscrites a les nostres funcions com assessors LIC.

CòPia De Presentació Se Baix Ebre
View more presentations from guest06f4a.